Tag: โรคภัยไข้เจ็บ

ขยะพลาสติกภัยร้ายอนาคต พร้อมโรคภัยรูปแบบใหม่

นับตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมเฟื่องฟู โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใจแง่ของสภาพสังคม ความเป็นอยู่ แต่ในแง่ของทรัพยากรได้รับความเสียหายมากมาย จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ล่าสุดนักวิจัยนานาชาติ กำลังเร่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังทั่วโลกกว่า 120,000 แห่ง จาก 159 พื้นที่ เพื่อทำการศึกษาสภาพมลภาวะและตรวจสอบสภาพแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งและแนวปะการังของประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เมียนมา และประเทศไทย เนื่องด้วยประเทศดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่าประเทศอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ความเสี่ยงดังกล่าวนักวิจัยเปิดเผยว่ามาจาก “ขยะพลาสติก” ที่ถูกทิ้งอย่างไร้จิตสำนึก อันจะส่งผลให้ปะการังเกิดโรคและเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียปะการังตามแนวชายฝั่งมากจาก 4 เป็น 89% และยังกล่าวอีกว่า จากการประเมิน จำนวนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหรือ ราว 11,100 ตัน ตามแนวชายฝั่งเอเชียแปซิฟิกที่มีปะการังอาศัยอยู่ หรือปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40 % ภายใน 7 ปี่ผ่านมา ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่า หากอนาคตยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ปะการังจะถูกทำลายจนในที่สุดอาจจะไม่มีเหลือให้ได้ชมกันอีกก็เป็นได้ ที่ผ่านมาประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลสามารถทำเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาลในแต่ละปี